5 ของขวัญชิ้นใหญ่ กรมเด็กฯ สร้างรอยยิ้ม "เด็กกลุ่มเปราะบาง" สุขใจผู้ให้-ปลอดภัยผู้รับ

5 ของขวัญชิ้นใหญ่ กรมเด็กฯ สร้างรอยยิ้ม "เด็กกลุ่มเปราะบาง" สุขใจผู้ให้-ปลอดภัยผู้รับ

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กับเด็กๆ

วันเด็กปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ม.ค. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญมากมายสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรหลักในการกำหนดนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดจัดสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2566 ที่ พม.และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม โดยวันที่ 10-11 ม.ค.เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต รู้เท่าทันสื่อออนไลน์และส่งเสริมการออม การลงทุน วันที่ 12 ม.ค.พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ และกิจกรรมพาน้องดูหนัง วันที่ 13 ม.ค.การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชนกุฎีจีน และวันที่ 14 ม.ค.กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต และชมภาพยนตร์

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดี ดย. เปิดเผยว่า ไม่เพียงการมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไป ดย.ยังได้จัดเตรียม 5 ของขวัญชิ้นใหญ่ที่จะมอบให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ตลอดทั้งปี 2566 ประกอบด้วย

1. “บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” จำนวน 100 หลัง เป็นมิติปกป้องและคุ้มครอง (Protection & Prevention) เด็กตั้งแต่ต้นทางด้วยการซ่อม เสริม สร้างบ้านที่อยู่อาศัยตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) เพื่อให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและคนทุกวัยในครอบครัว เน้นกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนในพื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดย ดย.ได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และเครือข่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนทรัพยากรก่อสร้างบ้าน รวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ จนถึงการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้การดูแลเด็กครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นหลักปฐมฤกษ์ใน จ.นนทบุรีและส่งมอบโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2565 ให้กับเด็กแฝดหญิงที่อาศัยอยู่กับยายในสภาพบ้านที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง หากเด็กมีบ้านที่ปลอดภัยก็ส่งผลให้มีความมั่นคงในชีวิต

2.“สร้างอาชีพสร้างรายได้” เป็นมิติของการพัฒนาศักยภาพ (Potential) เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ผ่าน 2 โครงการสำคัญคือ 2.1 Strong (Teen) Mom โดยการอบรมฝึกทักษะอาชีพให้กับแม่วัยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เป้าหมายดำเนินการครอบคลุม 76 จังหวัด จังหวัดละ 30 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,280 คน 2.2 โครงการปัญญาภิวัฒน์ สานฝัน สู่อาชีพ เน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในสถานรองรับของ ดย.ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้รับโอกาสในด้านการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมกับการฝึกอาชีพ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ดย.ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งปี 2565 ดำเนินการไปแล้วในสถานรองรับ 2 แห่ง จำนวน 25 คน ปีนี้จะขยายผลไปยังสถานรองรับอื่นๆ อีกจำนวน 200 คน และมีแผนขยายเด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.“พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ” (Nanny) เป็น การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทของผู้เลี้ยงเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมสัมพันธภาพกับครอบครัวและชุมชน รวมถึงมาตรการความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานรับเลี้ยงเด็ก มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 800 คน

4.“อพม.น้อย” (นักสังคม สงเคราะห์น้อย หรือยุวนักพัฒนาสังคม) เป็นมิติของการมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดเวทีนำกลุ่มเป้าหมายจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 จังหวัด รวม 1,500 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์น้อยหรือยุวพัฒนาสังคม เป็น “อพม.น้อย” เพื่อให้มีส่วนร่วมชี้เป้า เฝ้าระวัง สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน รวมทั้งร่วมเสริมซ่อม สร้างสังคม อีกทั้งยังเป็นพลังเสริมเชื่อมการทำงานกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม.

5.“Thai Safer Net–Internet& Networking” เป็นมิติของความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) จากข้อมูลพบปัญหาเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์จากภัยออนไลน์ บางรายถึงขั้นถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงต้องร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เด็กมีทักษะที่เหมาะสมกับการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน ใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยขณะนี้ ดย.อยู่ระหว่างการสร้างแพลตฟอร์ม Thai Safer Net Coalition เป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและสภาเด็กและเยาวชน เป้าหมายโดยรวม 3,000 คน นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในระดับจังหวัดสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ใน 20 จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายรวม 3,130 คน

“ของขวัญดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ การปกป้องคุ้มครองจากภัยออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ถือเป็นของขวัญที่ “สุขใจผู้ให้ และปลอดภัยผู้รับ” ซึ่ง ดย.ไม่สามารถดำเนินการเองโดยลำพัง เพราะเด็กอยู่ในหลายบริบทของสังคม ทั้งเด็กในโรงเรียน อยู่ที่บ้าน ในชุมชน สถานสงเคราะห์ สถานพินิจ และพื้นที่ต่างๆ จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้ครอบคลุมและเกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะเด็กเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมกันดูแล ไม่ใช่ภาระใครคนใดคนหนึ่ง” นางจตุพร กล่าว

ทีมข่าวการพัฒนาสังคม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านในทุกมิติ รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เอื้อต่อพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกช่วงวัยเพราะเด็กที่มีคุณภาพ เป็นรากฐานความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ.

ทีมข่าวการพัฒนาสังคม

คุณกำลังดู: 5 ของขวัญชิ้นใหญ่ กรมเด็กฯ สร้างรอยยิ้ม "เด็กกลุ่มเปราะบาง" สุขใจผู้ให้-ปลอดภัยผู้รับ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด