ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) คืออะไร

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) คืออะไร

ช้อปดีมีคืน 2566 ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการซื้อขายสินค้า หรือบริการ ที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุดมูลค่า 40,000 บาท แม้กฎหมายการออก e-Tax Invoice และ e-Receipt จะใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 แต่บางคนเพิ่งรู้จักใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะนี้ มาดูกันว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

ภาพจาก : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/eTax/manual-etax-invoiceby-email-110161.pdf
ภาพจาก : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/eTax/manual-etax-invoiceby-email-110161.pdf

เมื่อก่อนเราซื้อของ ซื้อสินค้า ซื้อบริการ จะได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อ แต่สำหรับบางหน่วยงานที่ต้องเอาใบเสร็จไปเบิกกับต้นสังกัด จะต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบกระดาษ ประกอบด้วย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ ลายเซ็นของผู้ออกใบกำกับภาษี ซึ่งหากซื้อของหลายชิ้น ก็จะพบว่าใช้กระดาษหลายใบ เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การเก็บข้อมูลใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงช่วยลดการทำงานและพื้นที่การจัดเก็บของผู้ประกอบการและสรรพากร

บริษัทที่จะออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียน VAT เช่นเดียวกัน บริษัท ห้าง ร้าน ที่ที่จะออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ก็ต้องจดทะเบียนทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ในปี พ.ศ.2566 มีผู้ประกอบการจำนวน 2,798 ราย ที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทันโครงการช้อปดีมีคืน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เมื่อเราซื้อของ หรือใช้บริการ หากร้านนั้นไม่ได้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในแบบกระดาษมาให้เรา เราก็ทำเรื่องขอรับแบบออนไลน์ผ่านอีเมล ซึ่งหากใครคิดว่าจะซื้อของกับร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ 100% กับโครงการช้อปดีมีคืน ก็ใช้สิทธิ์ใช้จ่ายในมูลค่าสูงสุด 40,000 บาท (ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขลดหย่อนภาษี ได้คืนสูงสุด 10,000 บาท เหมาะกับใคร)

ผู้ประกอบการส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทางอีเมล ในรูปแบบ PDF ดังนั้นกรมสรรพากรจึงต้องออกระบบที่ตรวจสอบได้ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ซื้อสินค้า ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ ระบบนี้จะช่วยให้ติดตาม คำนวณภาษี และตรวจสอบได้ง่าย โดยไม่ต้องจัดเก็บกระดาษจำนวนมากๆ ในคลัง

e-Tax Invoice คืออะไร

e-Tax Invoice คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เป็นใบเสร็จที่ส่งเข้ามาทางอีเมล ได้รับการรับรองทางกฎหมายว่าใช้อ้างอิงกับสรรพากรในการยื่นภาษีได้ ลดความยุ่งยากในการกรอกใบกำกับภาษี ลดการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ โดยมีขั้นตอนการออก e-Tax Invoice ดังนี้

1. ทำฟอร์มการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. การลงลายมือชื่อดิจิตัล (Digital Signature)
3. ประทับเวลา (Time Stamp)

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนออกใบกำกับภาษีเมื่อต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ก็จดทะเบียนกับสรรพากร หลังจากนั้นก็รับแบบฟอร์มในรูป Excel, PDF, Microsoft Word ให้อยู่ในรูปแบบ XML file เมื่อมีการซื้อขายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ลงนาม เอกสารใบกำกับภาษีก็ถูกส่งไปยังสรรพากรให้จัดเก็บเช็คใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ และของผู้ซื้อก็เก็บทางอีเมล

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานรับเงิน หรือรับชำระราคาจากผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับเงิน หรือผู้รับชำระราคา เกิดขากการขายสินค้า หรือให้บริการของผู้ประกอบการที่จด VAT และผู้ประกอบการที่รับเงิน รับชำระเงิน ในรูปแบบ SBT

1. ใบรับเกิดจากการซื้อขาย ให้บริการรายย่อยครั้งละเกิน 1,000 บาท
2. ใบรับเกิดจากการซื้อขาย ให้บริการกิจการขนาดย่อม แต่ครั้งละเกิน 500 บาท
3. ขายสินค้า หรือให้บริการที่ไม่เข้าข่ายข้อ 1 และ 2 หรือกิจการแต่ละครั้งเกิน 100 บาท
4. ขายสินค้า หรือให้บริการหรือกิจการยกเว้น VAT, SBT แต่ละครั้งเกิน 100 บาท

ตัวอย่าง e-Tax Invoice by Email

ตัวอย่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล หรือ e-Tax Invoice by email ประกอบด้วย

1. ต้องเป็นไฟล์ PDF/A-3
2. ต้องแนบข้อมูลเป็นไฟล์ XML
3. ต้องประทับรับรองเวลา (Time Stamp) กับระบบ e-Tax Invoice by email

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบประกอบด้วย

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นเด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า และหรือของบริการให้ชัดเจน
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ e-tax invoice ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ได้ที่นี่

โครงการ e-Tax Invoice by Email เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : “e-Tax Invoice & e-Receipt” เว็บไซต์กรมสรรพากร

คุณกำลังดู: ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) คืออะไร

หมวดหมู่: เศรษฐกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด