"ชัชชาติ" ลงนาม ให้ กทม.เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส

"ชัชชาติ" ลงนาม ให้ กทม.เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามคำสั่ง ให้กรุงเทพมหานครเปิดเผยข้อมูลเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล #OpenBangkok เพื่อให้เกิดความทันสมัย โปร่งใส เข้าถึงเสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2512กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทําระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทําข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนําไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จึงมีคําสั่งให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กํากับดูแลของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ดําเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่31 มีนาคม2565 เรื่อง ธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1โดยการจัดทําข้อมูลของกรุงเทพมหานครในฐานะทรัพย์สิน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร ต้องสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมความโปร่งใส การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานของรัฐอื่น และระหว่าง กรุงเทพมหานครกับภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลเปิดต้องได้รับการปรับปรุงตามความจําเป็น

2. ปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายข้อมูลเปิด (Open Data Policy) ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงกฎหมาย นโยบายความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ ความมั่นคงของชาติ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทุกด้าน

3. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร (Ministry Chief Information Officer : MCIO) และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจําหน่วยงาน (Department Chief Information Officer : DCIO) ต้องรวบรวมและเผยแพร่เครื่องมือทางดิจิทัลและแนวปฏิบัติที่ดี ภายใน30 วัน นับถัดจากวันออกคําสั่งนี้ เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถบูรณาการนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพันธกิจของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ ทั้งนี้ต้องปรับปรุงแหล่งรวบรวมเครื่องมือทางดิจิทัลและแนวปฏิบัติให้ทันสมัยอยู่ประจํา

4. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สํานักการคลัง และสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ต้องร่วมดําเนินการกําหนดมาตรการในการสนับสนุนการบูรณาการข้อกําหนดนโยบายข้อมูลเปิด ซึ่งรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ภายใน90 วัน นับถัดจากวันออกคําสั่งนี้ โดยอาจพัฒนาเป็นต้นแบบเอกสารหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน

5. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร กําหนดเป้าหมายการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จ และนําเสนอผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา รวมทั้งร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ท้าทาย และแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงาน ตามค่าเป้าหมาย ภายใน90 วัน นับถัดจากวันออกคําสั่งนี้ เพื่อติดตามการดําเนินการตามนโยบายข้อมูลเปิด

6. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินการตามข้อ1-2 และข้อ4 ภายใน180 วัน นับถัดจากวันออกคําสั่งนี้ และรายงานผลการดําเนินการตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามข้อ5 ทุก90 วัน ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 2565

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คุณกำลังดู: "ชัชชาติ" ลงนาม ให้ กทม.เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด