ห้ามใช้กัญชากัญชงในศาล ออกประกาศควบคุม คลุมสันทนาการ-ส่วนผสมอาหาร

ห้ามใช้กัญชากัญชงในศาล ออกประกาศควบคุม คลุมสันทนาการ-ส่วนผสมอาหาร     “จีระพัฒน์” เลขาศาลฯ ออกประกาศควบคุมการใช้กัญชาในศาลยุติธรรม ห้ามใช้สันทนาการ-จำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสม ในพื้นที่ร...

ห้ามใช้กัญชากัญชงในศาล ออกประกาศควบคุม คลุมสันทนาการ-ส่วนผสมอาหาร

ห้ามใช้กัญชากัญชงในศาล ออกประกาศควบคุม คลุมสันทนาการ-ส่วนผสมอาหาร

“จีระพัฒน์” เลขาศาลฯ ออกประกาศควบคุมการใช้กัญชาในศาลยุติธรรม ห้ามใช้สันทนาการ-จำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสม ในพื้นที่ราชการศาล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 65 นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศ

เรื่อง มาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis

ความว่า เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย.65 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้ การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย.65 เพื่อประกาศให้กัญชาและกัญชงเป็นสมุนไพรควบคุมและควบคุมการใช้ พืชสมุนไพรดังกล่าวในทางไม่เหมาะสม

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 4 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ดังนี้

1.ห้ามมิให้ประชาชนทั่วไป ผู้มารับบริการ และบุคลากรในหน่วยงานใช้กัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เพื่อสันทนาการในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการ

2.ห้ามมิให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis รวมทั้งมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เข้ามาบริโภคในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการ

3.ให้ผู้อำนวยการสํานัก กองในส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจําภาค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล กำชับ และติดตาม กํากับดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย.65

และประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565ลงวันที่ 13 มิ.ย.65รวมตลอดถึงข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด

4.กรณีตรวจสอบพบว่าประชาชน ผู้มารับบริการ หรือบุคลากรในหน่วยงานกระทำการ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามแนวปฏิบัตินี้ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดำเนินการ ตามที่เห็นสมควร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

คุณกำลังดู: ห้ามใช้กัญชากัญชงในศาล ออกประกาศควบคุม คลุมสันทนาการ-ส่วนผสมอาหาร

หมวดหมู่: ข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด