KBU POLL เผยประชาชนอ้อนรัฐให้ความสำคัญกีฬา มั่นใจผงาดเจ้าทองซีเกมส์

KBU POLL เผยประชาชนอ้อนรัฐให้ความสำคัญกีฬา มั่นใจผงาดเจ้าทองซีเกมส์

KBU POLL เผยประชาชนอ้อนรัฐให้ความสำคัญกีฬา มั่นใจผงาดเจ้าทองซีเกมส์

สืบเนื่องจากในปี 2566 เป็นอีกปีที่วงการกีฬาไทยจะต้องมีการกำหนดทิศทางอนาคตการพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกีฬาในระดับนานาชาติในหลากหลายรายการ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของประชาชนที่มีต่อความหวังและโอกาสสำหรับการพัฒนาการกีฬาและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิตจึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ความหวังและโอกาสกีฬาไทยในปี 66”

การสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี จำนวน 1,307 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 711 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 เพศหญิง 596 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า

ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.07 คาดหวังที่จะให้รัฐบาลกำหนดนโยบายการพัฒนากีฬาให้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ รองลงมาร้อยละ 25.03 องค์กรกีฬาขับเคลื่อนและยกระดับกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 22.97 รัฐบาลสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับนานาชาติ ร้อยละ 13.01 สมาคมบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 3.91 ประชาชนทุกภาคส่วนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และอื่นๆร้อยละ 3.01

ความคาดหวัง และโอกาสนักกีฬากับความสำเร็จในการเข้าร่วมระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.11 นักกีฬาสามารถครองเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชา รองลงมาร้อยละ 26.60 นักกีฬาชนิดต่างๆ สร้างผลงาน และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 21.85 นักกีฬาสามารถคว้าเหรียญทองติด 1 ใน 5 ของกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศจีน ร้อยละ 11.98 นักกีฬาได้รับการฝึกภายใต้วิทยาการสมัยใหม่ ร้อยละ 4.90 นักกีฬามีระเบียบวินัยมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อม และอื่นๆร้อยละ 1.59

ชนิดกีฬาที่เป็นความหวังและมีโอกาสการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.10 วอลเลย์บอลหญิง รองลงมาร้อยละ 25.11 แบดมินตัน ร้อยละ 21.00 เทควันโด ร้อยละ 12.05 ยกน้ำหนัก ร้อยละ 6.81 เซปักตะกร้อ และอื่นๆ ร้อยละ 3.93

คุณกำลังดู: KBU POLL เผยประชาชนอ้อนรัฐให้ความสำคัญกีฬา มั่นใจผงาดเจ้าทองซีเกมส์

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด