คิดเห็นแชร์ : กนอ.ลดค่าเช่าที่ดิน ดึงลงทุน รับศักราชใหม่

คิดเห็นแชร์ : กนอ.ลดค่าเช่าที่ดิน ดึงลงทุน รับศักราชใหม่

สวัสดีปีใหม่ปี 2566 แฟนๆ คอลัมน์คิดเห็นแชร์ทุกท่านครับ ในวาระดิถีปีใหม่นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ

จากสภาพเศรษฐกิจในปี 2565 ที่ผ่านมา คาดว่าจะส่งผลต่อความท้าทายในปี 2566 อยู่ไม่น้อย เช่น ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า เงินเฟ้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของหลากหลายหน่วยงาน พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับได้รับผลกระทบน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวด้วยศักยภาพที่มีอยู่ โดยสามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ต่อภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายมุมมองได้ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่เราต้องหาช่องทางในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป

ทั้งนี้ กนอ.เล็งเห็นถึงศักยภาพทางการลงทุนในประเทศไทยที่ยังคงไปได้ดีในมุมมองของผู้ประกอบการ จึงมีแผนที่จะดึงดูดการลงทุนผ่านโปรโมชั่นการลดค่าเช่า/ซื้อที่ดิน และค่าสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุน ให้เข้ามาเช่าและซื้อที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุน โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) จ.สงขลา นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร

สำหรับการลดค่าเช่า/ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4 แห่ง เป็นโปรโมชั่นที่ดำเนินมาแล้วในปี 2565 และจะดำเนินต่อไปในปีนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ถึงเมื่อไรนั้นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิม
ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

สำหรับผู้ที่จะซื้อจะขายรายใหม่ได้ส่วนลด 15% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่วนผู้ที่จะซื้อจะขายรายเดิมได้ส่วนลด 20% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ได้ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าที่ดินในปีนั้น และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการเช่าโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยทั้งผู้เช่ารายใหม่และรายเดิมจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าโรงงานมาตรฐานใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ที่ดิน

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

นอกจากนี้ กนอ.ยังได้ปรับแผนวิสาหกิจในระยะ 5 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 2566-2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” หรือ “INSPIRE” ซึ่งมีที่มาจาก IN – Invest in business คือ สร้างการเติบโตและส่งเสริมการลงทุนด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่อง S – Smart I.E. คือ มุ่งเน้นการบริการและการดำเนินงานด้วย Smart I.E. รวมถึง P – people Enhancement ส่วน I – IT and Innovation คือ ยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล R – Relation with stakeholder และ E – Eco คือ เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผมเชื่อว่า มาตรการดึงดูดการลงทุนของ กนอ. จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2566 ฟื้นตัวและเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา และเราจะสร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งไปด้วยกันได้ครับ

คุณกำลังดู: คิดเห็นแชร์ : กนอ.ลดค่าเช่าที่ดิน ดึงลงทุน รับศักราชใหม่

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด