"ครม." เคาะ แต่งตั้ง ปลัดใหม่ 2 กระทรวง รับโอน "เอกรักษ์" นั่งรองเลขาฯปปง.

"รองโฆษกรัฐบาล" เผย "มติครม." แต่งตั้ง "หมอโอภาส" นั่ง ปลัดสาธารณสุข "ณัฐพล" นั่ง ปลัดอุตสาหกรรม รับโอน "พล.ต.ต.เอกรักษ์" นั่ง รองเลขาฯป.ป.ง. ต่อเวลา "สรวิศ" อธิบดีปศุสัตว์ ตั้ง สมปรารถนา ที่ปรึกษาตรีนุช ตั้ง 28 กก.สภาการศึกษา

"ครม." เคาะ แต่งตั้ง ปลัดใหม่ 2 กระทรวง รับโอน "เอกรักษ์" นั่งรองเลขาฯปปง.

น.ส.ไตรศุลีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งดังนี้

1.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ(สำนักนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนางเพชรรัตน์เสรีพันธ์พานิชที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ(นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)สำนักงบประมาณให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ(นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(กระทรวงสาธารณสุข)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งนายโอภาสการย์กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

3.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(กระทรวงอุตสาหกรรม)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งนายณัฐพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

4.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุเครืองาม)เสนอรับโอนพล.ต.ต.เอกรักษ์ลิ้มสังกาศข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ข้าราชการดังกล่าวได้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสำนักงานก.พ.เมื่อวันที่28มิถุนายน2565และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว

5.การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์(ครั้งที่1) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายสรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ4ปีเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ต่อไปอีก(ครั้งที่1)ตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565ทั้งนี้นายสรวิศธานีโตจะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2565

6.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง(กระทรวงศึกษาธิการ)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั้งน.ส.สมปรารถนาวิกรัยเจิดเจริญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2565เป็นต้นไป

7.การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาจำนวน28รูป/คนดังนี้

1.นายบุญเลี้ยงไขษรศักดิ์กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน

2.นายนุชากรมาศฉมาดลกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมรลีลารัศมีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.พระพรหมบัณฑิต(ประยูรธมฺมจิตฺโต)กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์

5.พระธรรมวิสุทธาจารย์(แสวงธมฺเมสโก)กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์

6.นายสมัยเจริญช่างกรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

7.นายชัชวัสส์เศรษฐีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น

8.นางสาวกรองทองบุญประคองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการศึกษา)

9.ศาสตราจารย์บังอรเสรีรัตน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการศึกษา)

10.นายบุญรักษ์ยอดเพชรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการศึกษา)

11.นายอำนาจวิชยานุวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการศึกษา)

12.ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางศุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านกฎหมาย)

13.นายอดุลย์พิมพ์ทองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านกฎหมาย)

14.รองศาสตราจารย์สุริยเดวทรีปาตีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา)

15.นายบัณฑิตย์ศรีพุทธางกูรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการกีฬากิจการเยาวชนลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี)

16.นายสุรศักดิ์มุกประดับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการกีฬากิจการเยาวชนลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี)

17.นายเหมพงศ์ทวีกาญจน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการกีฬากิจการเยาวชนลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี)

18.นางปัทมาวีระวานิชกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลการศึกษา)

19.รองศาสตราจารย์ดนุวัศสาคริกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังธุรกิจและการบริการ)

20.นายสกลกิตติ์นิธิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน)

21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมาศาสตระรุจิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสาร)

22.ศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสาร)

23.ศาสตราจารย์อภิชาติจิตต์เจริญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสาร)

24.นางสาวนิรมลเมธีสุวกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านสื่อสารมวลชน)

25.นายคมสันโพธิ์คงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการเมืองการปกครอง)

26.นายชาติชายเกตุพรหมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

27.นายวิริยะรามสมภพกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

28.นายชัยยศอิ่มสุวรรณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2565เป็นต้นไป

คุณกำลังดู: "ครม." เคาะ แต่งตั้ง ปลัดใหม่ 2 กระทรวง รับโอน "เอกรักษ์" นั่งรองเลขาฯปปง.

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด