ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาทชดเชยผู้เลี้ยงหมู โค กระบือ

“เฉลิมชัย” แจ้งข่าวดี ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาท พร้อมให้ปศุสัตว์เร่งดำเนินการเพื่อเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู และโคกระบือโดยเร็ว

ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาทชดเชยผู้เลี้ยงหมู  โค กระบือ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ก.ค.65 ได้อนุมัติงบกลางเพื่อชดเชย-เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู โคและกระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคลัมปีสกิน (LSD) กว่า 1,188 ล้านบาท

โดยกรณีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อนุมัติใช้งบฯ ปี 65 งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรง ในสุกรหรือหมูป่า เป็นงบฯ ทั้งสิ้น 753.05 ล้านบาท

ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาทชดเชยผู้เลี้ยงหมู โค กระบือ ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาทชดเชยผู้เลี้ยงหมู โค กระบือ

สำหรับค่าชดใช้ราคาสุกร และค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลาย และสำหรับโรคลัมปี สกิน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 435.05 ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปีสกิน 226.80 ล้านบาท และค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ 5.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกิน ตั้งแต่ มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 และได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบการระบาดตั้งแต่ ปี 61 จน ถึงปัจจุบัน พบการแพร่ระบาดแล้ว 41 ประเทศทั่วโลก เป็นประเทศในทวีปเอเชีย 15 ประเทศ ซึ่งประเทศล่าสุดในทวีปเอเชียที่พบการระบาดของโรคคือไทย (ยืนยันพบการระบาดในวันที่ 10 ม.ค. 65 จนถึงปัจจุบัน พบการระบาดแล้ว ใน 29 จังหวัด เช่น กทม. สุพรรณบุรี ลพบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี เชียงใหม่ สงขลา เป็นต้น) โรคดังกล่าวไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์อื่น

แต่ในขณะนี้ยังไม่มีป้องกันหรือยารักษาจึงต้องควบคุมโรคโดยการทำลายสุกรที่ติดโรคหรือมีความเสี่ยงว่าจะติดโรค ที่ผ่านมา ครม. มีมติ (9 เม.ย. 62) เห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของไทย ตามที่ กษ. เสนอ โดยมีการแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเผชิญเหตุ ระยะเผชิญเหตุ และระยะหลังเผชิญเหตุ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม การเฝ้าระวังโรค การพัฒนาการ ตรวจวินิจฉัย การจัดการฟื้นฟูเกษตรกร เป็นต้น

ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาทชดเชยผู้เลี้ยงหมู โค กระบือ ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาทชดเชยผู้เลี้ยงหมู โค กระบือ

และสำหรับกรณีโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ถือเป็นโรคประจำถิ่นในทวีปแอฟริกา โดยตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. 63 มีรายงาน การเกิดโรคลัมปี สกินในเวียดนามและเมียนมา และเมื่อเดือน มี.ค. 64 ได้พบการระบาด ของโรคลัมปี สกิน ขึ้นในไทย โดยมีการกระจายตัวของโรคใน 69 จังหวัด มีโคและกระบือ ป่วยสะสมทั้งสิ้น 625,720 ตัว (จากทั้งหมด 11.73 ล้านตัว) ตายสะสม 64,903 ตัว ที่ผ่านมาในปีงบฯ 64 ครม. เคยอนุมัติ งบกลางฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม โรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ วงเงิน 684.22 ล้านบาท

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก กรณีมีโค กระบือป่วยตายจากโรคลัมปี สกิน แล้ว ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 62 รวม 41 จังหวัด (เกษตรกร ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน 52,170 ราย วงเงิน 1,212.72 ล้านบาท) คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ประกาศเขตการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ รวม 19 จังหวัด เกษตรกร 9,789 ราย (จำนวนโคและกระบือรวม 11,422 ตัว) เป็นเงินทั้งสิ้น 203.1 ล้านบาท

ล่าสุดครม.ได้จัดสรรงบกลางฯ จำนวน 2 รายการ คือ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 6.3 ล้านโดส และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ในการฉีดวัคซีน รวม 231.95 ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปีสกิน (เฉลี่ย 36 บาท/โดส และฉีด 1 โดส/ปี) 226.80 ล้านบาท และค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ 5.15 ล้านบาท และสองค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกิน ตั้งแต่ มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 จำนวน 203.10 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 435.05 ล้านบาท

คุณกำลังดู: ครม.อนุมัติ งบกลาง 1,188 ล้านบาทชดเชยผู้เลี้ยงหมู โค กระบือ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด