กลุ่มอันดามัน 6 จังหวัด จัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้...

กลุ่มจังหวัดอันดามัน6 จังหวัด จัดโครงการ "รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน"เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานโครงการ "รมณีย์ ภ...

กลุ่มอันดามัน 6 จังหวัด จัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้...

กลุ่มจังหวัดอันดามัน6 จังหวัด จัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทย (อันดามัน)นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พัฒนาการจังหวัดในเขตอันดามัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมฯ ณ บริเวณชอยรมณีย์ ถนนย่านเมืองเก่า อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล จัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป็ ถิ่นอันดามัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 และสนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านกิจกรรม”ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ที่พระองค์มีพระปณิธานในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสานรักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการต่อลมหายใจให้ผืนผ้าไทย เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชนบท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้จากภูมิปัญญา หัตถศิลปั หัตถกรรม ที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสาน ต่อยอดด้วยหลักวิชาการแฟปั่นสมัยใหม่ ให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดสอดคล้องกับความนิยมชมชอบของประชาชน เป็นผลงานที่ร่วมสมัย สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส รวมทั้งเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างความสุขให้กับครอบครัวชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การมอบลายผ้าพระราชทานแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ การออกร้านจำหน่ายผ้าไทย จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวม 6 จังหวัดและการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก จากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดอันดามัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตอันดามัน ส่วนราชการ เอกชน ผู้ประกอบการ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

คุณกำลังดู: กลุ่มอันดามัน 6 จังหวัด จัดโครงการ “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้...

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด