ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 คน 

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 คน ได้แก่ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 2565

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 คน 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการตลาดหลักทรัพย์) จำนวน 3 คน ได้แก่

(1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
(2) นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
(3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เดิมที่ได้รับแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง)

โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ และ นายเสรี นนทสูติ

คุณกำลังดู: ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 คน 

หมวดหมู่: หุ้น-การเงิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด