กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65 ยอดรวมจำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65

นางสาววารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจำนวน10.94ล้านคนวงเงิน8,382.20ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอโดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ100 - 250บาท/คน/เดือนเป็นเวลา6เดือน(เมษายน-กันยายน2565)

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่19กรกฎาคม2565รวม4เดือน(เมษายน-กรกฎาคม2565)รอบถัดไปในวันที่19สิงหาคม2565และ19กันยายน2565ตามลำดับซึ่งผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ(ตาราง)

ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Call Centerกรมบัญชีกลาง0 2270 6400ในวันเวลาราชการ"โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

คุณกำลังดู: กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65

หมวดหมู่: หุ้น-การเงิน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด