เปิดแฟ้ม ครม.12 ก.ค.นายกฯหารือรับศึกซักฟอก - ต่อ พรก.ฉุกเฉิน 2 เดือน คุมโควิด

ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.วันนี้ หารือพรรคร่วมรับมือศึกอภิปรายสัปดาห์หน้า หารือสถานการณ์โควิด-19 ต่อ พรก.ฉุกเฉิน 2 เดือน

เปิดแฟ้ม ครม.12 ก.ค.นายกฯหารือรับศึกซักฟอก - ต่อ พรก.ฉุกเฉิน 2 เดือน คุมโควิด

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (12ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุม ครม.วันนี้จะมีการหารือหลายวาระ ทั้งเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ การหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Ba.4 Ba.5 ที่เพิ่มขึ้นหลังจากสาธารณสุขแถลงข้อมูลไปเมื่อวานนี้ โดยในวันนี้ ครม.จะเห็นชอบมติ ศบค.รวมถึงการต่อ พรก.ฉุกเฉินออกไป 2 เดือน ในเดือน ส.ค.และก.ย.เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

ส่วนการหารือแก้ปัญหาปุ๋ยและโครงการเหมืองแร่โปแตช ยังดำเนินต่อไปวานนี้(11 ก.ค.) นายกรัฐมนตรีเรียกนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และคณะทำงานบางส่วนมาพูดคุยที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องปุ๋ยรวมทั้งกรณีที่ชาวอุดรธานีได้ออกมาคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 ผ่านมา โดยนายกฯ ต้องการรับทราบข้อมูลและรายละเอียด หากว่าเรื่องนี้จะถูกหยิยยกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ รวมซึ่งจะได้นำไปหารือในที่ประชุมครม.ในวันนี้ด้วย

สำหรับวาระที่น่าสนใจในการประชุม ครม. วาระเพื่อพิจารณาได้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565

กระทรวงมหาดไทยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรง เรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.พ.ร.เสนอหลัการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ( High- Level Political Forum on Sustainable Development : HLPF) ประจาปี ค.ศ.2022

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สาหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (กองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็น สมาชิกรัฐสภาและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชาระหนี้สิน)


ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ (AEMs’ Special Meeting) ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย

กระทรวงการอุดมศึกษาฯเสนอขออนุมัตเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอานวยการอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช) (สานักนายกรัฐมนตรี)

ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27

คุณกำลังดู: เปิดแฟ้ม ครม.12 ก.ค.นายกฯหารือรับศึกซักฟอก - ต่อ พรก.ฉุกเฉิน 2 เดือน คุมโควิด

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด