พล.อ.อ.มานัต เยี่ยมชมดูอาวุธ ยุทโธปกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

พล.อ.อ.มานัต เยี่ยมชมดูอาวุธ ยุทโธปกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ที่ผลิตขึ้นแห่งแรกของประเทศ ที่ จ.ราชบุรี พร้อมเตรียมประสานหน่วยงานช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนจัดซื้อของไทยทำเอง ใช้เองแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ถูกกว่าครึ่ง ไปจ่ายแพงกว่าทำไม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมดูอาวุธ ยุทโธปกรณ์แห่งแรกของประเทศ ที่บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด เลขที่ 119 หมู่ 13 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี พล.อ.วัฒนา นาราคาม อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนายการสร้างอาวุธ และที่ปรึกษาพิเศษกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด และผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทสามารถนำยุทโธกรณ์ต่าง ๆ จำหน่ายไปยังผู้ที่สนใจได้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง

พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า อุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศจำเป็นต้องเกิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในกับประเทศโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมทางทหารของไทย โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนารวมถึงการยกระดับประสิทธิภาพให้ก้าวทันเทคโนโลยี บนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Guideline for Defence Industrial Development Under the 20-Year National Strategy อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ถือเป็นฐานรากสำคัญและเป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศต่อขีดความสามารถและความพร้อมรบของกองทัพในเป้าประสงค์ให้มีอาวุธยุทโธปกรณ์บนการพึ่งพาตนเอง

ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ถูกยกให้เป็นวาระสำคัญบรรจุไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และอยู่ในนโยบายของกระทรวงกลาโหม ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน จึงควรมีการกำหนดแนวทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ขึ้นมาให้ชัดเจนครบทุกมิติ อีกทั้งยังสัมพันธ์กับห่วงโซ่เศรษฐกิจ นำสู่การขับเคลื่อนประเทศในวิถีใหม่ซึ่งถือเป็นหลักประกันด้านความเจริญรุ่งเรืองแบบเบ็ดเสร็จประเทศชาติต้องอยู่รอดปลอดภัยได้ ในยามสงครามและในสภาวะวิกฤต การเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการฝึกซ้อมในยามสงบต้องสามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศไม่ได้รับการบรรจุหรือผนวกเข้าไปในยุทธศาสตร์ ชาติและขับเคลื่อนกันอย่างจริงจัง ทำให้การพัฒนาขาดความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง จึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในด้านการป้องกันประเทศ จึงมีการสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับนโยบายของกระทรวงสู่ระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้วยกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของประชารัฐ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และคิดค้นผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยที่ช่วยสร้างผลผลิตและนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยประหยัดงบประมาณในการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ จากต่างประเทศได้จำนวนมา

สำหรับบริษัท เนแรค อาร์มสอินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม ให้ตั้งโรงงานทำ ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ เมื่อปี พ.ศ.2553 โดยเริ่มจากการผลิตปลอกกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มิลลิเมตร Type 74 และ Type76 ปลอกและหัวกระสุนปืน ขนาด 45 นิ้ว ACP ปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร กระสุนปืนลูกซองครบนัด ขนาด 12 เกจ และประกอบรวมครบนัด กระสุนปืนพกทุกขนาดที่ได้รับอนุญาต ภายใต้แบรนด์ NRC และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนพัฒนา วิจัย จนสามารถผลิต ชนวนหัว ลูกระเบิด ขนาด 120 มิลลิเมตร ส่งให้กับหน่วยงานภายในประเทศ ซึ่งถือว่า เป็น นวัตกรรม ที่คนไทย สามารถผลิตได้เองและใช้งานได้จริง

พล.อ.อ.มานัต กล่าวอีกว่า วันนี้บริษัทฯได้เชิญมาเพื่อมาดูเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกอย่าง ทั้งฝ่ายของต่างประเทศ สถานทูต และทางราชการไทยที่ออกเอกสารมาเป็นกฎหมาย เป็นข้อบังคับ เป็นคำสั่งต่าง ๆ ยืนยันว่าเป็นเอกสารทางราชการที่ถูกออกมาจากหน่วยราชการจริง และก็จะเป็นหลักฐานที่จะยื่นขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในเชิงกฎหมายโดยเร็ว

ส่วนประวัติส่วนตัวหลังจากเกษียณอายุแล้วมีประสบการณ์เรื่องอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกองทัพมากมาย จึงมองเห็นความสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจที่ได้เข้ามาเป็นนายกสมาคมฯโดยความสมัครใจและโดยจิตอาสาไม่มีเงินเดือน ค่าตอบแทนใด ๆ เพื่อไปอยู่อุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า พยายามจะดูแลสมาชิกให้ดีที่สุด สมาคมประกอบด้วย 12 กลุ่มงาน ถ้าทำให้ทั้ง 12 กลุ่มงานมีความสมดุล เชื่อมโยงกันทั้งหมดจะเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งเราเคยมีมาแต่สมัยโบราณมาแล้ว และมาขาดหายไปช่วงหนึ่ง หลังจากนี้คงต้องมุ่งมั่นภูมิคุ้มกันนี้ให้เกิดขึ้นในชาติให้มีความแข็งแกร่งเหมือนเช่นเดิมที่เคยผ่านมา ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นคงต้องนำเรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง และไปเร่งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

อย่างไรก็ตามหลังประชุมเสร็จทางคณะได้เยี่ยมชมอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ได้แก่ อาวุธปืนที่ผลิตขึ้นของบริษัทฯ รวมทั้งกระสุนขนาดต่าง ๆ ได้แก่ อาวุธปืนเล็ก NARAC 556 CARBINE ( ขนาดติดลำกล้อง 14.5 นิ้ว ) และขนาด 20 นิ้ว เป็นผลงานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ทางทหาร และนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยมีประกาศรับรองจากกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงชื่อโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถือได้ว่าการผลิตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ของไทย ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ไทยทำเอง ใช้เอง แทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ถูกกว่าครึ่ง แล้วไปจ่ายให้แพงกว่าทำไม

คุณกำลังดู: พล.อ.อ.มานัต เยี่ยมชมดูอาวุธ ยุทโธปกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด