"ภูมิใจไทย" กังวล บางกลุ่มใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ คาด ส.ค.พ.ร.บ.แล้วเสร็จ

"ภูมิใจไทย" กังวล บางกลุ่มใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ คาด ส.ค.พ.ร.บ.แล้วเสร็จ

คุมเข้มขึ้น! "ภูมิใจไทย" ยอมรับ กังวลบางกลุ่มใช้กัญชาเพื่อนันทนาการในที่สาธารณะ ดัน ออกประกาศเพิ่ม เผย สิงหาคม พ.ร.บ.แล้วเสร็จ ฟังเสียงรอบด้าน มั่นใจทุกฝ่ายยอมรับ ชี้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 12 ก.ค. 65 นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Suphachai Jaismut ระบุว่า


“ภูมิใจไทย” สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

ผมขอขอบคุณกับทุกความห่วงใยที่มีต่อนโยบายเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์ ขอย้ำว่า นโยบายของพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยตั้งอยู่บนสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน เราเน้นย้ำในเรื่องนี้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม มาถึงปัจจุบันมีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นำไปใช้เพื่อการนันทนาการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย

ทั้งการใช้ในทางที่ผิด ยังมีความเสี่ยงเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 43(3) และ (5) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในตระกูล แคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม

ข้อ 2 ให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ (1)การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ (2)การใช้ประโยชน์ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร (3)การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีสตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร

ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อที่ 1 ให้กับผู้ป่วยของตน และ

ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มีโทษทางอาญา และมีความผิดมาตรา 78 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แปลความได้ว่า การสูบในที่สาธารณะเท่ากับมีความผิด การให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความผิด การจำหน่ายให้สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร มีความผิด และความผิดนั้น มีโทษกำหนดชัดเจน ซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมาย ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สามารถดำเนินการตามขอบข่ายอำนาจที่กำหนดได้ทันที ยังไม่นับรวมประกาศ ที่ออกมาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ประกาศของกรมอนามัย เรื่องการสร้างความรำคาญ ประกาศของ กทม.เรื่องการห้ามใช้กัญชาในโรงเรียน ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการห้ามใช้กัญชาในสถานที่ราชการ เป็นต้น

อีกแง่หนึ่งคือ เรามีกฎหมายในการควบคุมการใช้กัญชาแล้ว หาได้ปล่อยปละเลยเพื่อการนันทนาการอย่างกว้างขวาง ทว่า การที่ปรากฏภาพข่าวการใช้เพื่อความบันเทิงนั้นเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยไม่สบายใจ เช่นเดียวกับสังคมที่กำลังช่วยกันหาทางแก้ไข ในฐานะที่กระผมเป็นประธานคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ได้นำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนำไปพิจารณา เพื่อออกพระราชบัญญัติให้เกิดการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมแล้ว คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2565 นี้จะแล้วเสร็จ โดยมั่นใจว่าเนื้อหาที่ออกมานั้นสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เนื่องมาจากเป็นกฎหมายที่ผ่านการมีส่วนร่วมและพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

ระหว่างนี้เราจะผลักดันให้มีการออกประกาศกระทรวงต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ ขอย้ำว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเดินหน้าเพื่อให้นโยบายของพรรคเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

#กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์

คุณกำลังดู: "ภูมิใจไทย" กังวล บางกลุ่มใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ คาด ส.ค.พ.ร.บ.แล้วเสร็จ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด