พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ กับพระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์ชาวประชา

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ กับพระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์ชาวประชา

การปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องนานนับสิบปีของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้บรรเทาทุกข์บำรุง ชาวประชาราษฎร์ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประจักษ์อย่างเด่นชัดใน โครงการ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ที่จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัย พิบัติที่รุนแรง คือการร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้ แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

การทรงงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เป็นต้นแบบขององค์กรที่ลงถึงพื้นที่ความเดือดร้อน รับรู้ถึงปัญหา ทรงมองภาพการช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น โครงการจัดตั้งโรงครัวประทาน เพื่อปรุงอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านที่ได้รับความ เดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ประชาชน ได้มีแรงกายแรงใจ อีกทั้งยังมีหน่วยปฏิบัติการประกอบอาหารแบบโรงทาน และมีหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถ “รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” และบางครั้งได้ทรงลงมือปรุงอาหารด้วยพระองค์เอง รวมทั้งยังได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานบรรจุถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยทรงให้ความสำคัญในรายละเอียดในการจัดสิ่งของลงถุงยังชีพ ทรงพิถีพิถันอย่างที่สุด และยังมีรับสั่งให้จัดบรรจุถุงยังชีพประทาน เตรียมพร้อมไว้สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนเข้าสู่พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ทั้งการป้องกันการเกิดอุทกภัย การเตือนภัย และการสร้างอาชีพสร้างรายได้

นอกจากนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ นารีนาถ ทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์ อีกหลายโครงการ รวมทั้งมูลนิธิด้านการแพทย์ อาทิ โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย, โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์, กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย, กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก, กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก, มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กิติยากร, มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เป็นต้น

จากการทรงงานที่ทุ่มเทของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ผ่านมาได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2565 ขอน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

คุณกำลังดู: พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ กับพระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์ชาวประชา

หมวดหมู่: ข่าวในพระราชสำนัก

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด