ภัยสังคม หนุ่มเตะยายวัย 76 สลบคาถนน เลือดคั่งในสมอง อ้างหน้าเหมือนโจทก์เก่า

ภัยสังคม หนุ่มเตะยายวัย 76 สลบคาถนน เลือดคั่งในสมอง อ้างหน้าเหมือนโจทก์เก่า

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดสัมมนา การพัฒนาวงการตำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปต่อไป แนะช่องทางในการร่วมปฏิรูป เผย การปฏิรูป ตำรวจถึงเวลาแล้วที่ต้องทำ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานตำรวจ ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดย ผบ.ตร. กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ เสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อระดมความคิดเห็นใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ การจัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง แนวทางการกระจายอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจการตำรวจ และการถ่ายโอนภารกิจและงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปให้หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อสรุปและนำเสนอผลการสัมมนาต่อที่ประชุมในวันที่ 11 ก.พ. 2558 ต่อไป

ขณะเดียวกัน ผบ.ตร. กล่าวว่า การปฏิรูปนี้ประชาชนต้องได้รับประโยชน์และในการปฏิรูปขอให้ตํารวจเข้าไปมีส่วนรับรู้และแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะเชื่อมั่นว่าไม่มีใครรู้จักตํารวจดีเท่าตํารวจด้วยกันเอง พร้อมขอเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ website : http://reform.police.go.th E-Mail: [email protected] เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thaipolicereform หรือ Twitter: https://twitter.com/thpolicereform

 

ผบ.ตร. เผยถึงเวลาต้องปฏิรูปวงการตำรวจเพื่อประชาชน

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. กล่าวเปิดงานสัมมมาปฎิรูปตำรวจ ว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานตํารวจ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสการปฏิรูปโครงสร้างและองค์กรต่างๆ ของประเทศเป็นกระแสหลักอยู่ในสังคมไทยในขณะนี้ เนื่องจากเป็นความคาดหวังของประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ตนเคยกล่าวไว้เสมอว่า การปฏิรูปประชาชน ต้องได้รับประโยชน์และในการปฏิรูปขอให้ตํารวจเข้าไปมีส่วนรับรู้และแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะเชื่อมั่นว่าไม่มีใครรู้จักตํารวจดีเท่าตํารวจด้วยกันเอง

ขณะเดียวกันในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานตํารวจในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่สอดรับกับแนวความคิดการจัดทําแนวทางปฏิรูปของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นอย่างดี และจะสามารถนําผลการสัมมนาซึ่งได้จากความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียง และตัวแทนสื่อมวลชนไปใช้ประโยชน์ในคณะทํางานกําหนดแนวทางปฏิรูป สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาฝากให้ทุกคนได้ถกแถลงและพิจารณาให้ครบถ้วนในทุกมิติ และทุกองค์ประกอบ ตามทฤษฏีการบริหารงานบุคคลและองค์กรเพื่อจะได้สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา ที่แท้จริงและนําไปสู่การกําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 


คุณกำลังดู: ภัยสังคม หนุ่มเตะยายวัย 76 สลบคาถนน เลือดคั่งในสมอง อ้างหน้าเหมือนโจทก์เก่า

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด