ราชกิจจาฯ เผย ประกาศ สธ.ให้ "ฝีดาษลิง" เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ราชกิจจาฯ เผย ประกาศ สธ.ให้ "ฝีดาษลิง" เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคฝีดาษวานร หรือโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แนะให้สังเกตอาการที่ต้องเฝ้าระวัง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2565

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคฝีดาษวานร หรือโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5 วรรคหนึ่ง และมาตรา6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565”

ข้อ2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (56) ของข้อ
4แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2562

“(56) โรคฝีดาษวานร หรือโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เจ็บคอ มีผื่น หรือตุ่มที่ผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก แขน หรือขา บางตุ่มอาจเกิดขึ้นที่ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า”


ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565
อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คุณกำลังดู: ราชกิจจาฯ เผย ประกาศ สธ.ให้ "ฝีดาษลิง" เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด