"แรมโบ้" คัมแบ็ก ทำเนียบรัฐบาล "บิ๊กตู่" เซ็นตั้งนั่งที่ปรึกษานายกฯ

"แรมโบ้" คัมแบ็ก ทำเนียบรัฐบาล "บิ๊กตู่" เซ็นตั้งนั่งที่ปรึกษานายกฯ

"แรมโบ้" เสกสกล คัมแบ็กทำเนียบรัฐบาล "บิ๊กตู่" เซ็นตั้งนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกฯ มอบหมาย

วันที่ 9 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งนายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกฯ มอบหมาย ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายเสกสกล เดิมเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

คุณกำลังดู: "แรมโบ้" คัมแบ็ก ทำเนียบรัฐบาล "บิ๊กตู่" เซ็นตั้งนั่งที่ปรึกษานายกฯ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด