รัฐบาล เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1111

รัฐบาล เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1111

รัฐบาล เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111 ให้รวดเร็ว ตรวจสอบติดตามได้ มีกรอบเวลาแก้ไขชัดเจน

วันที่ 11 ต.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 รับทราบและเห็นชอบ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับหน่วยงานเครือข่าย (สปน.) ดังนี้

1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

1.1 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น ระบบติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลความคืบหน้า ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา และระบบการประเมินติดตามผลความพึงพอใจ โดยประชาชนสามารถประเมินให้กับหน่วยงานได้ทันที

1.2 ด้านกระบวนการและฐานข้อมูลขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน แบบเบ็ดเสร็จ โดยบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานราชการ กับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

2. ด้านกลไกและวิธีการจัดการเรื่องร้องทุกข์ เช่น

2.1 จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น จุดบริการประชาชน 1111 ตู้ ปณ.1111 สายด่วนของรัฐบาล 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th และ โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111

2.2 บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการในระดับกระทรวง/กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ 330 หน่วยงาน

2.3 ปรับเปลี่ยนแนวทางการประสานงานเรื่องร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดยส่งเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ ตร. ให้สำนักงานจเรตำรวจพิจารณาดำเนินการ โดยส่งเรื่องต่อให้กองบัญชาการ/ตำรวจภูธรภาคดำเนินการและติดตามเรื่องร้องทุกข์เพื่อรายงานผลให้ทราบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา “ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ สนง. จเรตำรวจออนไลน์” โดย สปน. ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ร่วมกัน และเสนอ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าว

2.4 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน โดยหากมีกฎหมาย ระเบียบกำหนดไว้ เป็นการเฉพาะให้หน่วยงานพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นลำดับแรก ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่แจ้งข้อมูลระยะเวลาแล้วเสร็จ 18 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในเบื้องต้น 15 วันทำการ (2) กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ชัดเจน และ (3) กรณีการกำหนดระยะเวลาเป็นภาพรวม เช่น 30 วันทำการ เป็นต้น

"พร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ การปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ดังนี้ 1. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลา ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ลดเวลารอคอย และลดการติดตามเรื่อง กับผู้ปฏิบัติงาน 2. ผลักดันให้เกิดการขยายผล และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ไปยังระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม" น.ส.ทิพานัน กล่าว

คุณกำลังดู: รัฐบาล เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1111

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด