‘รองผู้ว่าฯ’ จ่อฟอร์มทีม ‘ประสานงาน’ ด้านการตปท. ขยายความร่วมมือ ‘เครือข่ายนานาชาติ’ พัฒนากทม.

‘รองผู้ว่าฯ’ จ่อฟอร์มทีม Focal point ยกระดับประสานงานด้านการต่างประเทศ - ขยายความร่วมมือ ‘เครือข่ายนานาชาติ’ พัฒนากทม. อย่างคล่องตัว-มีเอกภาพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการ...

‘รองผู้ว่าฯ’ จ่อฟอร์มทีม ‘ประสานงาน’ ด้านการตปท. ขยายความร่วมมือ ‘เครือข่ายนานาชาติ’ พัฒนากทม.

‘รองผู้ว่าฯ’ จ่อฟอร์มทีม Focal point ยกระดับประสานงานด้านการต่างประเทศ – ขยายความร่วมมือ ‘เครือข่ายนานาชาติ’ พัฒนากทม. อย่างคล่องตัว-มีเอกภาพ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในการจัดตั้งผู้ประสานงานกลาง (Focal point) ประจำหน่วยงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการเมือง

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักงานการต่างประเทศ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ทวิดากล่าวว่า นโยบายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมาย “กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” โดยนำดัชนีชี้วัดเมืองน่าอยู่ (The Global Liveability Index) ของ Economist Intelligence Unit (EIU) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดกลุ่มนโยบายและดัดแปลงให้ครอบคลุมบริบทของเมืองกรุงเทพฯ “ตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี” ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองมหานคร ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติในการเป็นเมืองที่ยั่งยืน เมืองชั้นนำ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และการศึกษาพัฒนาคนเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2575

ซึ่งในส่วนของงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายตามรูปแบบความสัมพันธ์ กิจกรรมและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกับเครือข่ายนานาชาติ อันได้แก่ การค้าการลงทุน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การบริหารจัดการเมือง คุณภาพชีวิต การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือในระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานครกับเครือข่ายนานาชาตินั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมถึง บทบาทนำ (Leading role) และความสำคัญของกรุงเทพมหานคร ในฐานะหมุดหมายสำคัญในเวทีนานาชาติของภูมิภาคเอเชีย

รศ.ดร.ทวิดาชี้ว่า นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2565 กรุงเทพมหานครดำเนินกิจกรรมด้านการต่างประเทศร่วมกับผู้แทนในระดับรัฐจากทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 95 ครั้ง (เฉลี่ย 15 ครั้ง/เดือน) ส่งผลต่อการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการ และด้านวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง มีการหารือและเจรจาการทูตในระดับเมืองกับองค์การระหว่างประเทศ และเครือข่ายนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 30 องค์กร รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนงานด้านวิชาการด้านการต่างประเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 70 กิจกรรม

“ดังนั้น คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ในการเร่งรัดการยกระดับกลไกการประสานงานด้านการต่างประเทศภายในกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้สำนักงานการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก อย่างไรก็ตาม สำนักงานการต่างประเทศนั้นไม่อาจบริหารจัดการงานการต่างประเทศในเชิงรุกได้โดยลำพังและหน่วยงานเดียว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกลไกการเชื่อมโยงและบูรณาการงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดเอกภาพในทางนโยบาย ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าของผลสัมฤทธิ์งานด้านการต่างประเทศต่อเมือง ผ่านการจัดตั้งประสานงานกลาง (Focal point) ประจำหน่วยงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการบริหารจัดการเมือง เพื่อให้การบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร เกิดเอกภาพ ความคล่องตัว และสมรรถนะสูงต่อการตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนาและประเด็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแนวปฏิบัติของคณะผู้บริหาร” รศ.ดร.ทวิดากล่าว

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านการต่างประชุม รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ รวมทั้งรองรับทิศทางและนโยบายการพัฒนาเมืองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการประสานความร่วมมือและการดำเนินการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเดินหน้างานด้านการต่างประเทศไปพร้อมๆ กัน

อ่านข่าว : ชัชชาติ เช็กแล้ว ‘หญ้าแห้งปกติ’ สวนป่าเบญจกิติ ไม่ใช่สนามกอล์ฟเขียวตลอดปี ขอบคุณที่ติชม

‘ชัชชาติ’ ร่ายแผนสกัดท่วมกรุงฯ อ้อนคนมีบึงน้ำ มอบที่ทำ ‘แก้มลิง’ – วอน ผู้รุกล้ำริมคลองย้ายเข้า ‘บ้านมั่นคง’

คุณกำลังดู: ‘รองผู้ว่าฯ’ จ่อฟอร์มทีม ‘ประสานงาน’ ด้านการตปท. ขยายความร่วมมือ ‘เครือข่ายนานาชาติ’ พัฒนากทม.

หมวดหมู่: ข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด