“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ดันผู้ผลิตใช้พลาสติกย่อยสลายได้

กระทรวงฯได้ร่วมกับกระทรวงการคลังจัดทำมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำรายจ่ายที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาหักลดหย่อนภาษี

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ดันผู้ผลิตใช้พลาสติกย่อยสลายได้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ร่วมกับกระทรวงการคลังจัดทำมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำรายจ่ายที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.25 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป ในการขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2565-2567 โดยจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ออกให้โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

“หลักเกณฑ์การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก สศอ.จะออกให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯที่จำหน่ายในปี 2565-2567 โดยต้องยื่นแบบฟอร์มขอใบรับรองให้ สศอ.ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ คือ 1.ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2.ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในต่างประเทศ 3.ผลิตภัณฑ์มีใบรับรองทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ 4.ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17088 หรือมาตรฐานเทียบเท่า และสำเนาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตตาม มอก. 17088 และสำเนาผลการทดสอบองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (FTIR) ที่ สศอ.ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตยื่นขอใบรับรอง”

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่าสศอ.ได้ออกใบรับรองให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯที่จำหน่ายปี 2562-2564 และมีผู้ผลิตเข้ามาขอใบรับรองเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 7 ราย รวม 72 ใบรับรอง อาทิ หลอดพลาสติก จำนวน 57 ใบรับรอง, ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว ถุงซิป จำนวน 10 ใบรับรอง, ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก และฟิล์มปิดฝาแก้ว จำนวน 2 ใบรับรอง.

คุณกำลังดู: “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ดันผู้ผลิตใช้พลาสติกย่อยสลายได้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด