สัญญาประชาคม‘วิเชียร ชุบไธสง’ ที่พึ่งกฎหมาย-ยกระดับวิชาชีพ

หมายเหตุ - วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 7 ได้รับการเลือกตั้งมาด้วยคะแนนท่วมท้น เรียกว่า ‘แลนด์สไลด์’ ด้วย 6,090 คะแนน จากบัตรดี 10,700 ใบ เป็นฉันทามติจากทนายความที่ออกเสียง...

สัญญาประชาคม‘วิเชียร ชุบไธสง’ ที่พึ่งกฎหมาย-ยกระดับวิชาชีพ

หมายเหตุ วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 7 ได้รับการเลือกตั้งมาด้วยคะแนนท่วมท้น เรียกว่า แลนด์สไลด์ ด้วย 6,090 คะแนน จากบัตรดี 10,700 ใบ เป็นฉันทามติจากทนายความที่ออกเสียงทั่วประเทศ มติชน ได้สัมภาษณ์ถึงนโยบาย แนวคิด ภารกิจที่ได้ผลักดันเพื่อเพื่อนสมาชิกสภาทนายฯ

นโยบายอะไรที่โดนใจทนายความ จนได้รับเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย

นโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ เป็นที่พอใจของทนายทั่วประเทศ จนได้มาซึ่งผลการเลือกตั้งที่น่าภูมิใจอย่างมาก ทนายความทั่วประเทศออกมาเลือกตั้งมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ ท่วมท้น ผมกับคณะได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5.ขึ้นมาคือ ปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง และประสิทธิภาพ จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั้นเต็มที่ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะนำมาซึ่งสู่นโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ 

วันแรกของการทำงานมีการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ สิ่งแรกที่ผมกับคณะกรรมการทำคือประชุมตั้งคณะทำงานศึกษาผลดีผลเสียเกี่ยวกับการปกป้ององค์กร ตามแนวคิดสภานิติศึกษาแห่งชาติที่ได้ตั้งคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ มีแนวคิดปฏิรูปหลักสูตรนิติศาสตร์ ให้คนที่ผ่านการอบรมจากเนติบัณฑิตยสภาสามารถว่าความและจดทะเบียนเป็นทนายความได้เลย

เรื่องนี้สภาทนายความ โดยคณะกรรมการทุกคนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกในการทดสอบผู้เข้าฝึกอบรมวิชาว่าความซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนเป็นทนายความนั้น สภาทนายความมีมาตรการในการที่จะทำการทดสอบสำหรับให้คนที่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบจดทะเบียนเป็นทนายความได้ และที่สำคัญมี พ...ทนายความ พ..2528 ที่ใช้บังคับอยู่แล้วดูแลปฏิรูปหลักสูตรของเราเองได้ นั่นคือเรื่องแรก เราได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรคัดค้านแนวคิดต่างๆ ไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอขยายระยะเวลาในการยื่นหนังสือคัดค้าน เพราะว่ามีรายละเอียดพอสมควร ต้องใช้ความรอบคอบในการดำเนินการ 

เรื่องนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แม้มีอำนาจในการเสนอกฎหมายดังกล่าว แต่ขั้นตอนมันต้องไปที่รัฐสภาไปจบที่สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา เป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ สภาทนายความอีกเรื่องได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือนำระบบดิจิทัลบนแฟลตฟอร์มของบล็อกเชนมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ เบื้องต้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทนายความ ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 8 หมื่นกว่าคน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องคนแอบอ้างการเป็นทนายความ หรือทนายความปลอม อีกประเภทคือทนายที่ถูกพักใบอนุญาตหรือถูกลบชื่อ ข้อมูลตรงนี้มันจะบ่งบอกสถานะความเป็นอยู่ของทนายความเป็นปัจจุบันมากที่สุด และข้อมูลนี้จะไปเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานศาลยุติธรรม

ทุกวันนี้เวลาทนายไปว่าความที่ศาล สำนักงานศาลจะให้ถ่ายสำเนาอนุญาตเพื่อไปแสดงว่าเป็นทนายที่ได้รับอนุญาต มีปัญหาคือการปลอมสำเนาใบอนุญาตทนายไปว่าความ ศาลจะดูเฉพาะตัวสำเนา เพราะการดูใบจริงจะมีปัญหา เพราะว่าเจ้าหน้าที่ศาลเป็นคนรับเรื่องต้องนำส่งสำเนาสำนวนให้ศาลคือต้นฉบับ ศาลอาจไม่ดู เเต่หากในอนาคตเมื่อมีการเชื่อมข้อมูลกันแล้ว เมื่อข้อมูลไปที่สำนักงานศาลยุติธรรม เวลาทนายเข้าไปว่าความต้องบอกเลขที่ใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ศาลจะใส่ข้อมูลลงไปในระบบ จะเห็นเลยว่าสถานะทนายคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ถูกพักอนุญาตหรือถูกลบชื่อหรือไม่ เป็นทนายจริงหรือไม่ จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั้งหมด 

ผมมีโอกาสได้คุยปรึกษาหารือกับท่านประธานศาลฎีกา ท่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการรองรับข้อมูลต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมขอให้มีคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในศาลจะสามารถที่จะตรวจสอบใบอนุญาตได้แล้ว ซึ่งของเดิมมีอยู่แล้ว แต่ในอนาคตนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ล่าสุดกำลังจะเข้าไปปรึกษาหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) และอธิบดีกรมการปกครอง เรื่องการล้างข้อมูลทนายที่เสียชีวิตแต่ยังอยู่ในสารบบ ถ้ามีการเชื่อมข้อมูลกับ มท. หรือกรมการปกครอง เราจะได้รู้เลยว่าทนายเสียชีวิตมีใครบ้าง ได้เคลียร์บัญชี อาจจะโยงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่ดูแล อย่างเช่น ใครไปรับราชการแล้วมีสถานะเป็นทนายความอยู่หรือไม่ ตาม พ...ทนายความ เมื่อรับราชการสถานะต้องสิ้นสุด

นโยบายการแก้ปัญหาประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรม 

แน่นอนจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนในเชิงรุกตามนโยบายที่ประกาศไว้ ที่ผ่านมาการช่วยเหลือประชาชนเวลาชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความจังหวัดที่อยู่ทุกจังหวัด ประธานสภาทนายความจังหวัดไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือดีหรือไม่ อย่างเช่นมีการฟ้องร้องกัน ศาลนัดที่จะทำการไต่สวนหรือนัดขึ้นศาลอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่งเรื่องให้ส่วนกลางอนุมัติ บางทีอาจจะไม่ทันการณ์ ฉะนั้นต่อไปถ้าชาวบ้านไปขอความเป็นธรรมต่างจังหวัดและเป็นคดีที่จำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการช่วยเหลือ จะให้ประธานจังหวัดโทรหาผม และผมจะสั่งการให้ 

ตามหลักการที่ตั้งไว้คือผู้ที่ยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเป็นคดีที่น่าสาธารณะสนใจ เพราะถ้าคดีเร่งด่วนเราไม่สั่งการในวันนี้จะไม่ทันการณ์ ผมกำลังให้คณะกรรมการทำงานยกร่างระเบียบข้อบังคับให้ส่วนภูมิภาคเขามีอำนาจในการตัดสินใจได้เลย

แนวคิดเพิ่มพูนความรู้ให้กับทนายความเวลามีกฎหมายใหม่ มีอย่างไรบ้าง

ได้จัดอบรมความรู้ให้ทนายความ โดยวิทยากรจะเดินทางไปหาทนายความเอง ทั้งในต่างจังหวัดที่ไกลๆ ในส่วนกลางมีการจัดอบรมเป็นปกติอยู่แล้ว จัดเป็นระยะๆ เพื่อเติมเต็มทางวิชาการให้ทนายความรับรู้กฎหมายใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มศักยภาพในการไปประกอบวิชาชีพ ไปให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้เต็มที่เต็มขีดความสามารถ 

จำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับจังหวัดนั้นๆ ว่าเขาต้องการฟังอะไร จะไม่ไปยัดเยียดว่าจะพูดเรื่องนี้ แต่จะถามไปยังประธานสภาทนายความจังหวัดก่อนว่าจังหวัดนั้นต้องการหรืออยากให้พัฒนาเรื่องอะไร แต่ถ้าเราเห็นว่าวิทยากรเก่งเรื่องนี้ก็จะส่งไป แต่หากวิทยากรภายในไม่ชำนาญ จะหาวิทยากรที่เก่งเรื่องนั้นไปบรรยายถ่ายทอดเรื่องนั้นๆ ว่า ไม่ต้องการเอาประเภทที่อ่านกฎหมายให้ทนายฟัง แต่ต้องการคนที่รู้จริงไปถ่ายทอด ตรงนี้ได้เริ่มแล้ว 

อีกอันที่จะทำให้เสร็จภายใน 3 เดือนคือ ห้องรับรองสภาทนายความ ห้องรับรองนี้เป็นห้องรับรองพิเศษเพื่อให้ทนายความที่อยู่ต่างจังหวัดเวลามากรุงเทพฯ เพราะถือว่าสภาทนายความเป็นบ้านของทุกคน เข้ามาในบ้านต้องมีความสุข มีน้ำดื่ม มีกาแฟ มีน้ำชา มีคอมพิวเตอร์ เป็นเหมือนบ้านของเขาอีกหลังมีทุกอย่างรองรับ ห้องรับรองได้เปิดให้บริการก่อนปีใหม่ที่ผ่านมา ที่นี่คือบ้านของเรา เป็นนโยบายที่พูดไว้ตอนหาเสียงแล้วทำให้เกิดขึ้นจริง 

ได้แก้ปัญหาทนายผิดมรรยาทอย่างไร 

อันดับแรก ผมจะเป็นคนอบรมด้านมรรยาททนายให้แก่คนที่เพิ่งสอบเป็นทนายความได้ ผมจะทำหลักสูตร โดยจะเป็นคนอบรมเอง ตั้งแต่ต้นกล้าเพื่อให้น้องใหม่รับรู้ว่าสิ่งไหนหรือพฤติการณ์ไหน ทำได้ ทำไม่ได้ เพราะบางคนยังไม่ลึกซึ้ง ยังไม่รู้พอ อันนี้เป็นการพรวนดิน รดน้ำตั้งแต่เบื้องต้น ให้เขารับรู้ก่อน 

ส่วนอีกประเภทที่มีปัญหาทางสังคมทุกวันนี้ ผมคิดว่าเวลานี้มีการพูดคุยกับบางคน ดูเหมือนจะเพลาๆ ลงพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามหากมีการละเมิดฝ่าฝืนหรือผิดข้อบังคับของสภาทนายความ มรรยาททนายความ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีวิชาชีพทนายความ เพื่อองค์กรคือหลักการแนวคิด ชีวิตผมอุทิศเพื่อองค์กร จะดำเนินการเพื่อปกป้องรักษามาตรฐาน อันไหนผิดคือผิด ต้องว่าไปตามโทษที่ควรจะเป็น 

แล้วไม่กังวลว่าจะกระทบคะแนนเสียงในอนาคตหรือ 

ไม่เคยคิดถึงตรงนั้น คิดแค่ว่าต้องการปกป้องวิชาชีพ ปกป้ององค์กรที่เรารัก การปกป้องเกียรติศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะไปกระทบใครถ้าคนนั้นทำผิดมรรยาท ซึ่งเป็นคนส่วนน้อย แต่คนส่วนใหญ่ไม่กระทบแน่นอน 

การที่ประกาศนโยบายนี้ตั้งแต่หาเสียงว่าจะเข้ามาจัดระเบียบ เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นเหม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิด ทำให้ทนายความทั่วประเทศพึงพอใจนโยบายในส่วนนี้ที่เลือกตั้งผมเข้ามาแบบที่

ไม่เคยปรากฏมาก่อน ผมต้องตอบแทนบุญคุณทนายทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่แสดงว่าท่านต้องการให้เข้ามาจัดระเบียบตรงนั้นส่วนหนึ่ง ไม่คิดว่าสมัยหน้าจะเป็นอย่างไรแต่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดตามแนวคิดตามหลักการที่ถูกต้อง นี่คือสิ่งที่ต้องดำเนินการ 

เรื่องการลงโทษไม่ว่าจะเป็นภาคทัณฑ์ว่ากล่าวตักเตือน หรือพักใบอนุญาต ตรงนี้ยังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ แต่ใครก็ตามที่ถูกลงโทษอย่างเช่น พักใบอนุญาต หรือลบชื่อ เราแจ้งไปยังศาลยุติธรรมทุกครั้ง ตรวจสอบเองได้เป็นรายๆ ไป ส่วนเรื่องการให้สิทธิลูกความตรวจสอบได้ ในอนาคตจะมีช่องทางที่จะเป็นประโยชน์ประชาชนมากขึ้น แต่ตอนนี้ขอดูระเบียบข้อบังคับก่อนว่ามีเปิดช่องทางให้เปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหน มันจะเป็นการปรามทนายที่คิดจะละเมิดมรรยาททนายได้ 

มีคดีมรรยาทที่ทนายละเมิด ต้องสะสางแค่ไหน

คดีมรรยาทค้างในระบบจำนวนมาก คดีบางคดีตั้งแต่ปี 2556 ยังไม่ถูกพิจารณา คดีใหม่ๆ เข้ามาจำนวนมาก คำนวณแล้วปริมาณคดีที่ค้างทั้งหมด ถ้ามีการพิจารณาได้แค่เดือนละ 10 เรื่องต้องใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะเสร็จ ไม่เป็นผลดีต่อทนายความที่ถูกกล่าวหา และไม่เป็นผลดีต่อประชาชนที่กล่าวหา เพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม ยิ่งนานยิ่งทำให้กระบวนการขาดความน่าเชื่อถือ ผมนำเรื่องนี้หารืออุปนายกคดีกลางพิเศษ เรื่องคดีมรรยาทจนได้ข้อยุติว่าคณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการมรรยาทอีก 16 คน เป็น 31 คน เพื่อเร่งเข้าไปสะสางคดีมรรยาทที่ค้างทั้งหมดให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ตัวเลขทั้งหมดเกือบ 2,000 เรื่อง ถ้าเราให้กำหนดเวลาแล้ว คนโดนร้องไม่มาชี้แจงก็ดำเนินตามหลักฐานที่มีอยู่ตรงนั้น ส่วนเมื่อตัวไม่มาแต่วินิจฉัยไปแล้ว แล้วถูกกล่าวหาว่าวินิจฉัยไม่ชอบก็ไปว่ากันที่ศาลปกครองก็ได้ 

อยากให้เพื่อนทนายจดจำนายกสภาทนายฯคนที่ 7 ว่าอย่างไร

คือสิ่งที่ผมต้องตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย และเรื่องการพัฒนาองค์กร เพราะมองว่าสภาทนายฯเป็นหน่วยงานเดียวที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม คอยอำนวยความสะดวกประชาชนทุกช่วง ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ของสภาทนายฯครบกระบวนความ ดังนั้นต้องขับเคลื่อน การช่วยเหลือประชาชน เเละยกระดับการประกอบวิชาชีพสภาทนายความไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการ วิชาการ เทคโนโลยีฯ ปกป้ององค์กร การกระจายอำนาจ จะทำจริงจังสิ่งเหล่านี้ถ้าทำแล้วสัมฤทธิผล ประชาชนจะจำผมได้แม้เมื่อหมดวาระลงไป ผมกับคณะมีความตั้งใจเช่นเดียวกัน 

ผมอยากให้ประชาชนจำผมว่า ผมคือที่พึ่งทางกฎหมาย ผมจะปกป้องยืนเคียงข้างประชาชนไม่ให้ประชาชนที่ยากไร้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

สนใจที่จะเข้าสู่เส้นทางการเมืองในอนาคตหรือไม่

จริงๆ แล้วผมมีธุรกิจ มีช่องทางในการประกอบวิชาชีพ ผมรู้สึกว่าหากอยากเข้าไปเป็นนักการเมือง คงไม่ดิ้นรนที่จะเข้าไปเป็นนักการเมือง แต่ถ้าเป็นจังหวะเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะเข้าไปช่วยบ้านเมือง ในลักษณะที่เข้าไปเป็นนักการเมืองตามระบบ คิดว่ามันถึงเวลาและจำเป็นจริงๆ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าไปดำเนินการเช่นกัน ผมเป็นคนจริงจังในการทำงานอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ นั่นคือหลักการที่ผมมีอยู่

คุณกำลังดู: สัญญาประชาคม‘วิเชียร ชุบไธสง’ ที่พึ่งกฎหมาย-ยกระดับวิชาชีพ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด